May 28, 2024
e-ISSN 2148-0532

Etik Sorumluluklar

Editörün Sorumlulukları

Bilimsel dergi editörlerinin, dergilerin içeriğini sağlayan yazarlara, makalelerin yayına uygunluğu hakkında yorum yapan hakemlere, derginin okuyucularına ve bilim camiasına, dergilerin sahiplerine/yayıncılarına ve kamuoyuna karşı sorumlulukları vardır.

Yazarlara Karşı Editörün Sorumlulukları

 • Yazarlara makale hazırlama ve gönderme konusunda kılavuzluk sağlamak (https://endourolojibulteni.com/yazarlara-bilgi/ bağlantısına bakınız)
 • Derginin yazarlık kriterlerine ilişkin politikalarının açık bir beyanını sağlamak (https://endourolojibulteni.com/yazarlara-bilgi/ bağlantısına bakınız)
 • Tüm yazarlara adalet, nezaket, nesnellik, dürüstlük ve şeffaflık ile muamele etmek
 • Editörler, personel, yazarlar ve hakemler de dahil olmak üzere yayın sürecinde yer alan herkes için çıkar çatışmalarına ilişkin politikaların oluşturulması ve tanımlanması (bkz. https://endourolojibulteni.com/cikar-catismasi/ )
 • Her yazarın çalışmasının gizliliğini korumak
 • Etkili ve hızlı akran değerlendirmesi için bir sistem kurmak
 • Makul bir hızla editoryal kararlar almak ve bunları açık ve yapıcı bir şekilde iletmek
 • Editörlerin ve/veya hakemlerin şüpheli nedenlerle bir makaleyi geciktirme olasılığından kaçınmak için dikkatli olmak
 • Deneysel materyalleri ve bilgileri, özellikle araştırmayı tekrarlamak için gerekli olanları, yayınlamadan önce ve sonra paylaşmak için kabul edilebilir uygulamalarla ilgili yazarlar için net yönergeler oluşturmak
 • Editoryal kararların yeniden gözden geçirilmesi için bir prosedür oluşturulması (bkz. https://endourolojibulteni.com/yayin-degerlendirme-sureci/)
 • Diğer tüm editoryal politika ve standartları açık bir şekilde iletmek.

Kaynak: https://cse.memberclicks.net/2-1-editor-roles-and-responsibilities

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Gizlilik

İncelenmekte olan materyal, gerekli olmadığı ve editör tarafından onaylanmadığı sürece inceleme süreci dışında kimseyle paylaşılmamalı veya tartışılmamalıdır.

Yapıcı eleştiri

Gözden geçirenin yorumları, incelenen materyalin olumlu yönlerini kabul etmeli, olumsuz yönleri yapıcı bir şekilde belirlemeli ve gereken iyileştirmeleri belirtmelidir.

Hakemler, yazarın çalışmadaki zayıflıkları çözmesine yardımcı olmak için güçlü yönleri belirleme ve yapıcı yorumlar sağlama sorumluluğuna sahiptir.

Yetkinlik

Makalenin konusuyla ilgili uzmanlıklarının sınırlı olduğunu fark eden hakemler, yeterlilik derecelerini editöre açıklığa kavuşturma sorumluluğuna sahiptir. Hakemlerin bir makalenin içeriğinin her alanında uzman olması gerekmez, ancak yalnızca yetkili bir değerlendirme sağlamak için yeterli uzmanlığa sahip oldukları takdirde bir yazıyı değerlendirmeyi kabul etmelidirler. Gerekli uzmanlığa sahip olmayan bir hakem, önemli eksiklikleri olan bir gönderinin kabul edilmesini önerme veya değerli bir makaleyi reddetme riski altındadır. Bu gibi durumlarda, incelemeyi yapan kişi incelemeyi reddetmelidir.

Tarafsızlık ve bütünlük

Hakem yorumları ve sonuçları, kişisel veya profesyonel önyargılar hariç, gerçeklerin nesnel ve tarafsız bir değerlendirmesine dayanmalıdır. Hakemler tarafından yapılan tüm yorumlar, yalnızca makalenin bilimsel değeri, özgünlüğü ve yazı kalitesi ile derginin kapsamı ve misyonuyla olan ilgisine dayanmalıdır. Önemli bir çıkar çatışması olduğundan endişelenen potansiyel hakemler, hakemlik isteğini reddetmeli ve/veya bu endişelerini editörle tartışmalıdırlar.

Çıkar çatışmasının açıklanması

Hakemlerin tarafsız bir incelemeye müdahale edebilecek herhangi bir çıkarı varsa, hakem rolünü reddetmeli veya çıkar çatışmalarını editöre açıklamalı ve en iyi nasıl ele alınacağını sormalıdırlar.

Zaman yönetimi ve yanıt verme

Gözden geçirenler, derhal harekete geçmekten, bir incelemeyi tamamlama talimatlarına uymaktan ve zamanında göndermekten sorumludur. Bunun yapılmaması inceleme sürecini uzatacaktır. İncelemeyi talep edilen süre içinde tamamlamak için her türlü çaba gösterilmelidir. İnceleme için son teslim tarihine uymak mümkün değilse, incelemeyi yapan kişi incelemeyi derhal reddetmeli veya son tarihe göre bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını sormalıdır. Kaynak; https://cse.memberclicks.net/2-3-reviewer-roles-and-responsibilities

Yazar Sorumlulukları

Gizlilik

Yazar-editör ilişkisi gizlilik üzerine kuruludur. Yazarlar, kendileriyle dergi arasındaki tüm iletişimi gizli tutmalıdır.

Özgünlük

Yazarlar, değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmanın özgünlüğünü doğrulayan bir beyan sunmalıdır.

Açıklama / Aydınlatma

Yazarlar, dergi gönderim gerekliliklerine uyarken açık sözlü olma sorumluluğuna sahiptir. Bu, içeriğin özgünlüğünün ifşa edilmesini, bir yazarın çalışmaya gerçek katkısının bir beyanını, finansal ve çıkar çatışması açıklamalarını gerektirir. Endoüroloji Bülteni, çalışmada kullanılan herhangi bir ilaç veya cihazın düzenleyici statüsüne ilişkin açıklamalar talep etmektedir. Lütfen https://endourolojibulteni.com/yazarlara-bilgi/ adresinden kontrol edin.

Telif Hakkı Devri

Söz konusu içerik orijinal olmalı ve başka bir yerde (tamamen veya kısmen) telif hakkı kapsamında olmamalıdır. Yazarlar, incelenen çalışmanın orijinal olduğundan ve intihal içerik içermediğinden emin olmalıdır. Ayrıca yazarlar, diğer yayınlarından kelimesi kelimesine içerik üreten mükerrer yayınlardan kaçınmalıdır.

İzinler

Yazarlar sıklıkla daha önce yayınlanmış resimleri ve diğer telif hakkıyla korunan materyalleri yeniden kullanmak isterler. Telif hakkıyla korunan herhangi bir materyali yeniden kullanmak ve uygun atıf sağlamak için dergi veya yayıncı yönergelerini takip etmek yazarın sorumluluğundadır. Bu, telif hakkı bir yayıncıya veya dergiye aktarılmışsa, yazarın kendi çalışmasını da kapsar. Yazarlar, kaynak materyalin dergi veya yayıncısı ile iletişime geçmeli veya birçok web sitesinde bulunabilecek “izin” bilgilerine başvurmalıdır. İzin yazılı olarak verilmeli ve yazarlar bu belgeleri muhafaza etmelidir. Editör de bu bildirimin bir kopyasını isteyebilir.

Makalenin Çoklu Gönderimi

Yazarlar, makalelerini başka bir yerde değerlendirme aşamasındayken başka bir dergiye göndermek isterlerse, incelemede oldukları derginin editörüne, çalışmalarının daha fazla değerlendirmeden çekilmesini talep eden resmi bir bildirim göndermelidirler. Tüm ortak yazarlar, geri çekilme talebini kabul etmeli ve bu anlaşma, çalışmanın değerlendirildiği derginin editörüne açıkça belirtilmelidir. Yazarlar, editörlerin makalenin gelecekteki değerlendirmeden geri çekildiğini anladıklarına dair dergiden resmi bir onay talep etmelidir. Dergiden geri çekmenin kabul edildiğine dair bildirim alındığında, yazarlar makalelerini başka bir yere gönderebilirler. Bildirimin bir kopyasını saklamaları gerekir.

Bilgi paylaşımı

Veri paylaşımı, bilimsel araştırmalar için kullanılan verileri diğer araştırmacıların kullanımına sunma uygulamasıdır. Bu politikanın amacı, temel veri setlerinin tekrarlanabilirliğini ve kullanılabilirliğini teşvik etmektir. Yazarlar, finansman kuruluşları tarafından dayatılan veri paylaşımı sorumluluklarının farkında olmalıdır.

İnsan Denekleri Araştırması

Tüm dergiler, bir sunumun dayandığı insan denek araştırmasının yerel etik kurul tarafından onaylandığını veya Helsinki Bildirgesi ile uyumlu olduğunu resmi olarak onaylamalıdır. Bazı etik kurullar, vaka raporları gibi belirli çalışma türlerini onaylarından muaf olarak değerlendirebilse de, bu belirlemeyi yapmak için bir etik kurul incelemesi hala gerekli olabilir.

Dergi editörleri, makale gönderimi sırasında yerel etik kurul belirleme yazısının bir kopyasını isteyebilir. Ek olarak, yazarlar, vaka raporlarında sunulan hastalardan ya da yasal vekillerinden yazılı bilgilendirilmiş onam ve tanımlanabilir herhangi bir görüntüyü kullanmak için yazılı izin almalıdır.

Hayvan Araştırmaları

Endoüroloji Bülteni, hayvanlarla ilgili bir araştırmanın, hayvan deneyleri etik kurulu tarafından onaylandığının, onaylanmış protokole ve hayvan deneyleri için kabul edilebilir araştırma standartlarına göre yürütüldüğünün resmi olarak onaylanmasını istemektedir. Kaynak; https://cse.memberclicks.net/2-2-authorship-and-authorship-responsibilities