May 28, 2024
e-ISSN 2148-0532

Yazı Gönder

Makaleler yalnızca online olarak https://dergipark.org.tr/pub/endouroloji adresinden gönderilebilir. Başka bir yolla gönderilen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Dergiye gönderilen yazılar, öncelikle yazının dergi kurallarına uygun olarak hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacakları teknik değerlendirme sürecinden geçer.

Derginin kurallarına uymayan yazılar, teknik düzeltme talepleri ile gönderen yazara iade edilir.

Editör, ana metni değiştirmeden düzeltme yapabilir.

Editör, yukarıda belirtilen şartlara uymayan makaleleri reddetme hakkını saklı tutar.  

Yazarların aşağıdaki belgeleri göndermeleri gerekir:

 • Yazar katkı ve Yayın Hakkı Devir Formu
 • Bilgilendirilmiş Onam Formu
 • ICMJE Çıkar Çatışması Formu
 • Başlık Sayfası (Makale Başlığı, kısa başlık, yazarın adı, unvanı ve kurumu, sorumlu yazarın iletişim bilgileri, araştırmayı destekleyen kuruluş varsa kuruluşun adı) 
 • Ana belge (Tüm makalelerde, ana metinden önce de Özet bölümü yer almalıdır)
 • Şekiller (JPEG formatı) 
 • Tablolar (en fazla 6 tablo)

Ana Belgenin Yayına Hazırlığı

Yazılar bilgisayar ile çift aralıklı olarak 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır. Her sayfanın bütün kenarlarında en az 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Ana metin, yazarların adları ve kurulları hakkında hiçbir bilgi içermemelidir.

Yayın çeşitleri;

Araştırma TürüÖzetKelime SayısıReferans SayısıTablo ve Figürler
Özgün Araştırma25040003010
Derleme250500010010
Olgu Sunumu30020002010

Özgün makaleler yapılandırılmış bir Özet (abstract) (Giriş, Gereç ve yöntemler, Bulgular, Sonuçlar, Referanslar, Tartışma, gerekli ise Onam, Figürler; resim, grafik çizim, video, Tablolar) içermelidir.

Olgu sunumları için yapılandırılmış Özet gerekmez. Özet bölümü 300 sözcük ile sınırlandırılmalıdır. Özet bölümünde kaynaklar, tablolar ve atıflar kullanılamaz.

Özetin bittiği satırın altında sayısı 3-5 arasında olmak üzere anahtar kelimeler verilmelidir.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümlerin çevirileri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından yapılacaktır.

Makalede kullanılan tüm kısaltmalar, ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı ardından parantez içinde verilmelidir.

Ana metinde bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsedildiğinde, ürünün adı, ürünün üreticisi, üretim şehri ve üreten şirketin ülkesi de dahil olmak üzere ürün bilgileri (ABD’de ise devlet dahil) parantez içinde verilmelidir.

Anahtar kelime seçimi için lütfen Medical Subject Headings (MeSH) tıbbi konu başlıklarına bakınız: https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand .

Tüm kaynaklara, tablolara ve şekillere ana metinde atıfta bulunulmalı ve kaynaklar, ana metinde geçen sıraya göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan semboller, sembollerin standart kullanımlarına uygun olmalıdır.

Özgün Araştırma makaleleri klinik veya temel araştırma sonuçlarını içermeli, eleştirel okuyucular için kabul edilebilir olacak kadar iyi belgelenmelidir. En fazla 4000 kelime olmalı ve sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir;

 • Başlık (Türkçe-İngilizce)
 • Özet (Türkçe-İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler (Türkçe-İngilizce)
 • Giriş
 • Gereç ve yöntemler
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuçlar
 • Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
 • Kaynaklar 

 Olgu sunumları en fazla 2000 kelime olmalı ve sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir;

 • Başlık (Türkçe-İngilizce)
 • Özet (Türkçe-İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler (Türkçe-İngilizce)
 • Giriş
 • Olgu sunumu
 • Tartışma ve Sonuç
 • Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
 • Kaynaklar 

Derlemeler yapılandırılmış olmalı, en fazla 5000 kelimeden oluşmalı ve sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir; 

 • Başlık (hem Türkçe hem İngilizce)
 • Özet (hem Türkçe hem İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler (hem Türkçe hem İngilizce)
 • Ana metin
 • Sonuç
 • Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
 • Kaynaklar 

Sistematik derlemeler için yazarla PRISMA yönergelerine uymalıdır; http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA%202009%20checklist.pdf

Editöre Mektuplar en fazla 1000 kelime olmalı ve aşağıdaki alt başlıkları içermelidir;

 • Başlık
 • Anahtar kelimeler
 • Ana metin
 • Şekillerin ve tabloların başlıkları (gerekirse)
 • Kaynaklar 

 Şekillerin ve tabloların yayına hazırlığı

 • Şekiller, grafikler ve fotoğraflar, makale yükleme sistemi aracılığıyla ayrı dosyalar (JPEG formatında) halinde sunulmalıdır.
 • Dosyalar bir Word belgesine veya ana belgeye gömülmemelidir.
 • Şeklin alt birimleri olduğunda; alt birimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilmemelidir. Her alt birim, başvuru sistemi aracılığıyla ayrı ayrı sunulmalıdır.
 • Şekil alt birimlerini belirtmek için görüntüler Arabik rakamlarla (1,2,3…) numaralandırılmalıdır.
 • Gönderilen her bir şeklin en düşük çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır.
 • Şekillerin başlıkları ana belgenin sonunda listelenmelidir.
 • Bilgi veya resimler hastaların tanımlanmasına izin vermemelidir. Kullanılan herhangi bir fotoğraf için hastadan ve/veya yasal temsilcisinden yazılı bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.
 • Tablolar ana belgeye gömülmeli veya ayrı dosyalar halinde sunulmalıdır.
 • Tablo sayısı altı adet ile sınırlandırılmalıdır.
 • Tüm tablolar, ana metinde kullanıldığı sırayla art arda numaralandırılmalıdır.
 • Tablo başlıkları ve açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. 

Kaynaklar 

Kaynaklar yazıda kullanılan kaynaklar cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir.

Kaynaklar makalenin sonunda yer almalı ve makalede geçiş sırasına göre sıralanmalıdır.

Kaynaklar yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, makalenin başlığını, derginin adını, basım yılını, sayısını, başlangıç ve bitiş sayfalarını belirtmelidir.

Altı ve daha fazla yazarı olan makalelerde ilk 5 yazardan sonrası için ‘et al.’ veya ‘ve ark.’ ifadesi kullanılmalıdır.

Kısaltmalar Index Medicus’ a uygun olmalıdır.

Kaynakların sonuna alıntı yapılan makalelerin doi linki eklenmelidir.  

Örnekler

Makaleler için: 

1. Tasci A, Tugcu V, Ozbay B, Mutlu B, Cicekler O. Stone formation in prostatic urethra after potassium-titanyl-phosphate laser ablation of the prostate for benign prostatic hyperplasia. J Endourol 2009;23:1879-81. https://doi.org/10.1089/end.2008.0596

Kitap için: 

1.Günalp İ: Modern Üroloji. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası, 1975.

Kitap bölümleri için: Anderson JL, Muhlestein JB. Extra corporeal ureteric stenting during laparoscopic pyeloplasty. Philadelphia: W.B. Saunders; 2003. p. 288-307

Web sitesi için;

Gaudin S. How moon landing changed technology history [Internet]. Computerworld UK. 2009 [cited 15 June 2014]. Available from: http://www.computerworlduk.com/in-depth/it-business/2387/how-moon-landing-changed-technology-history/

Bildiriler için;

Proceedings of the Symposium on Robotics, Mechatronics and Animatronics in the Creative and Entertainment Industries and Arts. SSAISB 2005 Convention. University of Hertfordshire, Hatfield, UK; 2005. 

Tez için;

Ercan S. Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. 2016. 

Geri Çekme veya Reddetme

Yazıyı Geri Çekme: Gönderilen yazının değerlendirme sürecinde gecikme olması vb. gibi gerekçelerle yazıyı geri çekmek ve başka bir yerde yayınlatmak isteyen yazarlar yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden geri çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

Kabul sonrası 

Makalenin kabul edilmesi durumunda, kabul mektubu iki hafta içinde sorumlu yazara gönderilir. Makalenin baskıdan önceki son hali yazarın son kontrolüne sunulur. Dergi sahibi ve yayın kurulu, kabul edilen makalenin derginin hangi sayısında basılacağına karar vermeye yetkilidir.

Yazarlar, makalelerini kişisel veya kurumsal web sitelerinde, uygun alıntı ve kütüphane kurallarına bağlı kalarak yayınlayabilirler.